Клинична епидемиология

Обратно към Инфекциозни болести
Ценa:
Цена:14.00 лв. с ДДС
Каталожен № 328028.1
Издателство: МИ Райков
Автор: под ред. на проф. Йорданка Стоилова
Година на издаване: 2013 г.
Обем: 191 стр.
Корицa: мекa
Представяне на Клинична епидемиология
Учебник за студенти по медицина, дентална медицина, специализирани лекари, лекари от рискови клиники/ отделения, медицински сестри, акушерки, управление на здравни грижи Предговор
Вътреболничните инфекции/нозокомиални инфекции (ВБИ/НИ), които са резултат от медицинско обслужване, са сред глобалните проблеми и с различно ниво на над¬зор и контрол според икономическото развитие на страните. ВБИ/НИ инсиденсът е индикатор за качеството на лечебно-профилактичната дейност, а системата за тяхната превенция и контрол е основен компонент на управлението му в областта на здраве-опазването, като се вземе в предвид чу в ств ител н о стта на обществото към безопас-ността и качеството на здравните услуги. ВБИ/НИ са естествен медико-биологичен феномен, съпъстващ медицинската дейност и трябва да се разглежда от позицията на медицинската наука и принципите на добрата медицинска практика. Тук се получава известно противоречие - според медицинската наука рискът за тези инфекции при медицинската дейност по презумция е налице, а от друга страна добрата медицинска практика предлага възможности за предотвратяването им. В действителност обаче ВБИ/НИ съпътстват медицинските дейности и дори при стриктно спазване на всички мерки за контрол не могат напълно да се предотвратят. Динамиката на този феномен се обуславя от много причини: нарастване на антибиотичната резистентност - с гло-бално значение е съществуващата пряка връзка между ВБИ/НИ и разпространение на антибимикробна резистентност, навлизането на все нови инвазивни лечебно-ди-агностични техники, повишаване на фоновата предиспозиция към инфекции поради стареене на популацията и свързаната с това смъртност. В тази връзка от гледна точка на философията за причинността в динамиката на епидемичните процеси, ВБИ/НИ са подвластни на временно действащи причини, дефинирани от категорията на случай¬ността. Действието им е за кратки интервали от време и водят до временни изменения в разпространението - спорадични случаи и взривове. В болницата функционира епидемична паразитарна система изградена от сложни¬те връзки между болница, население, болни - хронични или остри състояния, болни¬чен персонал, пациенти и микроорганизми. Следователно екосистемният характер на болницата трябва да се разглежда като обективно съществуващи социално-екологич¬ни и социално-биологични процеси. Съществена е еволюцията на биологичната под-система на епидемичния процес на ВБИ/НИ, която е процес на адаптация към силно променените условия на живот на пациента в системата - болница. Мерките, които лечебните заведения провеждат с цел превенция, надзор и контрол ш инфекциите, трябва да бъдат подкрепяни изцяло от местната и централната адми- .-рация, съобразно паметния лист на СЗО: ангажиране на ръководството, инфор- ганост, обучение и комуникации, материално-техническо осигуряване. В България силен тласък в контрола на ВБИ/НИ допринесе Българо-Швейцарската програма 2002-2007 г. - направена е стъпка за хармонизиране със стандартите и добрите прак¬тики в индустриалните страни и най-вече със страните от ЕС.
Важни проблеми за преодоляване у нас са: недооценяване и подценяване на зна-чимостта на ВБИ/НИ, дефицит на теоретични познания и на практически умения, лабораторен капацитет, частична регистрация на ВБИ/НИ, незадоволително ниво на етиологично идентифициране, хигиената на ръцете на медицинския персонал и упо-требата на предпазни средства в най-малко 7 нормативни документа. У нас по темата са публикувани две монографии - 1977 г., 2010 г. и една книга -1986 г. Предлаганият учебник е първи по рода си. Базиран е изцяло на придобити¬те знания от авторите по време на обучението им като участници в Българо-Швей¬царската програма 2002-2007 г. Болнична хигиена/Превенция, надзор и контрол на ВБИ. Обучението е модулно в тригодишен период, след което авторите са изнасяли лекции като обучители на медицински персонал в семинари, в тематични курсове, в курс за придобиване на специалност Превенция, надзор и контрол на ВБИ.
Убедени сме, че този учебник ще допринесе, бъдещите лекари и всички свързани с медицината студенти и вече практикуващи да усвоят най-съвременните научни, те-оретични и практически знания в епидемиологията на инфекциите свързани с меди-цинско обслужване (ИСМО).
От Редактора
Запитване за Клинична епидемиология
Име
Фамилия
Телефон
Вашият въпрос
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за запитване да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Инфекциозни болести