Медицинска генетика и геномика

Обратно към Генетика
  •  Медицинска генетика и геномика
Ценa:
33.00 лв. с ДДС
Статус
активен
Каталожен №
363060
ISBN: 9786191970575
Автор: Под ред. на проф. д-р Драга Тончева
Издателство:МИ Арсо
Година на издаване: 2020
Обем:618 стр.
Корици: меки
Бърза поръчка
Име
Телефон
Имейл
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Важно!!! С изричното съгласие за използване на вашите лични данни вие може да генерирате поръчка.
 

Съдържание

I. ЧОВЕШКА ГЕНЕТИКА И ГЕНОМИКА…  15
 
1. Място на геномиката в персонализираната медицина – Драга Тончева is
 
2. Организация на ядрения и митохондриалния геном -Сена Карачанак 19
 
2.1. Структура и функция на гените 21
 
2.2. Експресия на генетичната информация чрез генетичния код и синтез на белтъци 22
 
2.2.1. Метаболизъм на мРНК 22
 
2.2.2. Регулация на генната активност 26
 
2.2.3. Епигеиетика 26
 
2.3. Устройство на митохондриален геном 29
 
3. Микроскопска и субмикроскопска структура и функция на хромозомите – Стоян Лалчев.31
 
3.1. Хромозомна морфология  31
 
3.2. Субмикроскопска организация и функция на хромозомите 33
 
3.3. Нормален кариотип на човека  37
 
3.4. Хромозомен хетероморфизъм 38
 
II. ЕТИОЛОГИЯ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ .42
 
4. Етиология на генетичните болести 42
 
4.1. Моногенни дефекти – Драгомира Николова 42
 
4.1.1. Мутагенеза 43
 
4.1.2. Механизми за поправка на ДНК нарушения  43
 
4.1.2.1. Директно възстановяване 43
 
4.1.2.2. Възстановяване чрез изрязване    44
 
4.1.2.3. Поправка на едноверижни скъсвания (SSBR, single strand breakage repair) 46
 
4.1.2.4. Поправка на двуверижни скъсвания (DSBR, double strand breakage repair) 47
 
4.1.2.5. Транслезийна синтеза 48
 
4.1.3. Герминативни и соматични мутации 49
 
4.1.4. Гонаден и соматичен мозаицизъм 50
 
4.1.5. Определение и класификация на гениите мутации в човешкия геном 50
 
4.1.6. Фенотипна експресия на мутациите 55
 
4.1.6.1. Мутации със загуба на функция (LOF, Loss-of-function) 55
 
4.1.6.2. Мутации с придобиване на функция (GOF, Gain-of-function) • 55
 
4.1.6.3. Доминантно-негативни мутации (антиморфни мутации) 55
 
4.2. Хромозомни мутации – Вера Дамянова 56
 
4.2.1. Бройни хромозомни аберации 56
 
4.2.2. Структурни хромозомни аберации 57
 
4.2.3. Маркерни хромозоми J…..63
 
III. ДИАГНОСТИКА НА ГЕНЕТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  64
 
5. Методи за диагностика на генетични болести и наследствени предразположения .64
 
5.1. Молекулярно-генетични методи – Драгомира Николова 64
 
5.1.1. Полимеразна верижна реакция (PCR) 64
 
5.1.2. Алел специфична полимеразна верижна реакция 64
 
5.1.3. Количествена флуоресцентна полимеразна верижна реакция (QF- PCR) 64
 
5.1.4. PCR в реално време (Real time PCR) 64
 
5.1.5. RFLP анализ на полиморфизми по дължината на рестрикционните фрагменти 64
 
5.1.6. Алел специфични олигонуклеотиди (ASO) 64
5.1.8. Мултиплексна лигазно зависима амплификация на проби (MLPA) 64
 
5.1.9. Новогенерационно секвениране (NGS) 64
 
5.1.10. FISH (флуоресцентна ин ситу хибридизация)  64
 
5.2. Методи за диагност ика на хромозомни аберации -Марта Михайлова 75
 
5.2.1. Молекулно кариотипиране (aCGH) 75
 
5.2.2. Цитогенетични методи 77
 
IV. ТИПОВЕ УНАСЛЕДЯВАНЕ ПРИ МОНОГЕННИ БОЛЕСТИ – Стоян Лалчев 82
 
6. Менделов тип на унаследяване и генетичен риск 82
 
6.1. Автозомно-доминанген тип на унаследяване 82
 
6.2. Автозомно- рецесивен тии на унаследяване 86
 
6.3. Полово-свързан тип на унаследяване 89
 
6.3.1. Х-рецесивен тип на унаследяване 89
 
6.3.2. Х-доминантен тип на унаследяване… 92
 
6.3.3. У-евързан тип (холандрично) унаследяване 93
 
7. Полово-ограничен и полово-зависим тип на унаследяване  93
 
V. КЛИНИЧНА ГЕНЕТИКА – МОНОГЕННИ И ХРОМОЗОМНИ БОЛЕСТИ 94
 
8. Генетични хемолитични анемии – Рада Станева 94
 
8.1. Таласемии 97
 
8.1.1. р -таласемия 97
 
8.1.2. Състояния подобни на Р-таласемия  102
 
8.1.3. а-таласемия 103
 
8.2. Анормални хемоглобини 105
 
8.2.1 HbS-нарушения 105
 
8.3. Анемии, дължащи се на мембранни дефекти 109
 
8.3.1 Наследствена сфероцитоза 109
 
8.4. Анемии дължащи се на ензимни дефекти 111
 
8.4.1 Дефицит на пируват-киназа 111
 
8.4.2 Дефицит на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа 112
 
9. Вродени метаболитни болести – Олга Антонова 115
 
9.1. Болести с нарушения на аминокиселинния метаболизъм 117
 
9.1.1. Аминоацидопатии 117
 
9.1.2. Органични ацидопатии 122
 
9.1.3. Дефекти на урейния цикъл 122
 
9.2. Болести с нарушения на въглехидратния метаболизъм  123
 
9.2.1. Галактоземия 123
 
9.2.2. Нарушен метаболизъм на фруктоза.  126
 
9.2.3. Болести на натрупването на гликоген 127
 
9.3. Болести с нарушения в обмяната на липопротеините 129
 
9.3.1. Фамилна хиперхолестеролемия (ФХ) 129
 
9.4. Болести на лизозомите – Олга Антонова, Радка Тинчева 133
 
9.4.1. Мукополизахаридози 134
 
9.4.2. бфинголииидози 135
 
9.4.3. Муколипидози 138
 
10. Наследствени болести На Съединителната ТЪКан И КОСТНата СИСТема – Виктория Спасова  ¡39
 
10.1. Болест на чупливите кости (Osteogenesis imperfecta) 140
 
10.2. Синдром на Marfan 143
 
10.3. Синдром на Ehlers-Danlos 145
И. Вродени имунодефицитни болести – Драеом ¿¡¡Kl Николови  ]4~
 
11.1 Комбинирани имунодефицнти, засяищи клетъчния и хуморалния имунитет  ¡49
 
11.1.1. Тежък комбиниран имунен дефицит (ТК11Д, SC.ID) 149
 
11.1.2 Аденозин деаминазен дефицит (АДД. ADD) 150
 
11.1.3 Синдром на Омен 152
 
11.1.4 Комбинирани имунодефицити (КПД) Синдром на „юдите Т лимфоцити“ (BLS) 153
 
11.2. Комбинирани синдромни и му нодефицити  154
 
11.2.1. Синдром на Уискот-Олдрич (WAS) 154
 
11.3. Предимно антителни дефицити 156
 
11.3.1. Х-свързана агамаглобулинемия (XLA) 156
 
11.3.2. Общ вариабилен имунен дефицит (ОВИД, CVID)  158
 
11.4. Болести на нарушена имунна регулация 159
 
11.4.1 .Синдром на Шедиак-Хигаши (CHS) 159
 
11.5. Вродени дефекти на фагоцитния брой, функция или и двете 160
 
11.5.1. Хронична грануломатозна болест (CGD) 162
 
11.6 Дефекти на вродения имунитет 164
 
11.7 Автовъзпалителни заболявалия 164
 
11.8 Дефекти на комплемента 164
 
11.8.1. Наследствен ангиоедем (НАЕ) 165
 
11.9. Фенокопия на първични имунодефицити 166
 
12. Невромускулни заболявания – Гада Станева  16Я
 
12. 1 Спинална мускулна атрофия (СМА) 169
 
12.2 Наследствени моторно-сензорни невропатии (HMSN). Болест на Charcol-Marie-Tooth(CMT)… 173
 
12.2.1. СМТ1- демиелинизиращи невропатии 175
 
12.2.2. СМТ 2- невропатии с аксонално увреждане 177
 
12.3 Вродени миастенни синдроми (ВМС) 178
 
12.4. Мускулни дистрофии (МД)  180
 
12.4.1 Дистрофинопатии  180
 
12.4.2 Мускулна дистрофия тип пояс- крайник (LGMD) 185
 
12.4.3 Мускулна дистрофия Emery-Dreifuss (EDMD) 190
 
12.4.4. Фацио-скапуло-хумерална мускулна дистрофия (FSHD) 191
 
13. Моногенни болести С белодробни прояви – Гада Станева  195
 
13.1 Муковисцидоза (MB) 195
 
13.2 Алфа-1-антитрипсинов дефицит (ААТД) 200
 
14. Наследствена глухота – Раба Станева 203
 
14.1 Несиндромна глухота 203
 
14.1.1 Автозомно-рецесивна несиндромна глухота (АРНГ) 204
 
14.1.2 Автозомно-доминантна несиндромна глухота (АДНГ) 205
 
14.1.3 Х-свързана несиндромна глухота (ХНГ)   205
 
14.1.4 Митохондриално обусловена несиндромна глухота (МНГ)  06
 
14.2 Синдромиа глухота   |….207
 
15. Моногенни КОЖНИ болести – Рада Станева  10
 
15.1. Епидермодизис булоза 210
 
15.2 Ихтиоза 213
 
15.2.1. Ихтиозис вулгарис 213
 
15.2.2 X- свързана ихтиоза 214
 
X 7 .■ BpiojcHu AP-nxi ио ,а  215
 
16. , ’ I.ill ноч. Л 1,ГьЯ • „L ШИИ С НаруШСНИЯ В хемостазата – ¡’ада Станева  21?
17. Моногенни очни болести – Олга Антонова 224
 
17.1 Слепота и намалено зрение 224
 
17.1.1. Пигментен ретииит (ПР) 224
 
17.1.2. Ретинобластом   226
 
17.1.3. Оптична атрофия на Лебер (Leber Hereditery Optic Neuropathy – LHON) ;…. 226
 
17.2. Вродени нарушения на цветното зрение. 226
 
П.З.Катаракта 228
 
17.4. Аниридия 229
 
18. Моногенни бъбречни заболявания – Олга Антонова 232
 
18.1. Автозомно-доминантна бъбречна поликистоза (АДБПК) 232
 
18.2. Автозомно-рецесивна бъбречна поликистоза (АРБПК) 235
 
19. Моногенни болести С дефекти В репарацията – Михаил Ганев 237
 
19.1. Атаксия-телеангиектазия (синдром на Louis-Bar) 237
 
19.2. Ксеродерма пигментозум  240
 
19.3. Анемия на Fanconi 243
 
19.4. Синдром на Bloom 248
 
20. Моногенни ендокринни заболявания – Михаил Ганев 252
 
20.1. Вродена надбъбречна хиперплазия (ВНХ)  252
 
20.1.1. 21 -хидроксилазен дефицит 252
 
20.1.2. По-редки форми на ВНХ  257
 
20.2. Хипофизарен нанизъм   260
 
20.2.1. ХН в рамките на синдроми с вродени аномалии 261
 
20.2.2. ХН при комбиниран ДРХ (засягане на поне 2 хипофизарни хормона) 261
 
20.2.3. ХН при засягане на ефекторния път на РХ 262
 
2.0.3. Вроден хипотиреоидизъм 268
 
21. Наследствени заболявания при динамични мутации – Драгомира Николова 276
 
21.1. Болест на Хънтингтън (HD или Хорея на Хънтингтън). 276
 
21.2. Миотонична дистрофия 279
 
21.3. Синдром на чуплива X хромозома 282
 
22. Митохондриални болести – Вера Дамянова 285
 
22.1. Обща характеристика на митохондриалните болести  285
 
22.2. Оптична невропатия тип Лебер (LHON) 289
 
22.3. Синдром на MERRF  290
 
22.4. Синдром на MELAS 291
 
22.5. Синдром на NARP  292
 
22.6. Синдром на Leigh  292
 
22.7. Синдром на Kearns-Sayre    294
 
23. Прионови болести – Драга Тончева ..296
 
23.1. Определение 296
 
23.2. Молекулна патогенеза 296
 
23.3. Генетични фактори, асоциирани с прионови болести 298
 
23.4. Клиника на прионовите болести 300
 
23.5. Лечение на прионовите болести  302
 
24. Хромбзомни болеСТИ – Марта Михайлова JO i
 
24.1. Обща характеристика и диагностика 303
 
24.2. Хромозомни болести, дължащи се на мутации в половите хромозоми 305
 
24.2.1 Синдром на Клайнфелтер (Klinefelter) 305
 
24.2.2. Синдром на Фракаро (Fraccaro)  308
 
24.2.3 Полизомия Y (47.XYY)  309
 
24.2.4 Монозомия X (Синдром на Търнър) ЗЮ
 
24.2.5 Тризомия X (Синдром на „свръхжена“)   312
24.3, Хромозомни болести, свързани с аберации на автозомите 313
 
24.3.1. Хромозомни болести, свързани с бройни аберации на автозомите 313
 
24.3.2. Хромозомни болести свързани със структурни аберации на автозомите 324
 
25. Микроделеционни И микродупликационни синдроми – Савана Хаджидскопа  330
 
25.1. Синдром на Прадер-Вили 330
 
25.2. Синдром на Angelman (синдром на щастливата кукла) 336
 
26.3. 22ql 1.2 делеционен синдром (синдром на ДиДжорджи, DiGeorge) 340
 
25.4. Синдром на Williams-Beuren 344
 
25.5. Синдром на Smith-Magenis  347
 
25.6. Синдром на Милър-Дикър (Miller-Dieker syndrome) 351
 
25.7. Други по-редки микроделеционни/микродупликационни синдроми синдроми 354
 
VI. ГЕНЕТИЧНА ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ КЪМ МУЛТИФАКТОРНИ ЗАБОЛЯВА-НИЯ   -357
 
26. Обща характеристика – Вера Дамянова З..:…..: 357
 
26.1. Генетичен риск 359
 
26.2. Проучване етиологичната роля на генетични фактори  361
 
26.2.1. Фамилни проучвания .362
 
26.2.2. Близначни проучвания 362
 
26.2.3. Адопгивни изследвания 363
 
27. Генетична предразположеност към някои от най-честите мултифакторни заболявания 364
 
27.1 Болест на Алцхаймер – Марта Михайлова, Драга Тончева 364
 
27.2 Диабет – Марта Михайлова 370
 
27.2.1. Обща характеристика 370
 
27.2.2. Захарен диабет тип 1 373
 
27.2.3. Захарен диабет тип II  376
 
27.2.4. Гестационен диабет   378
 
27.2.6. Генетични дефекти свързани е действието на инсулина 379
 
27.2.7. Други причини за разви тие на диабет 380
 
27.3. Нутригеномни аспекти на затлъстяване – Марта Михайлова 381
 
27.3.1. Моногенни форми на затлъстяване 383
 
27.3.2. Синдромно затлъстяване 386
 
28.3.3. Полигенно затлъстяване 387
 
28. Генетика на раКОВИТе ЗабОЛЯВанИЯ – Драга Тончева ¡90
 
28.1. Обща клетъчна и молекулна характеристика на ракови синдроми.
 
Характеристики на раковите клетки 390
 
28.2, Водещи “driver” мутации 392
 
28.2.1. Активирани онкогени 392
 
28.2.2. Инактивирани тумор-супресорни гени (ТСГ) j- 398
 
28.1.2. Други механизми, извън мутации в ракови гени, които променят генната активност | 404
 
28.4. Наследствени ракови синдроми 1 405
 
28.5. Синдроми с генетична предразположеност към колоректален карцином (CRC) 408
 
28.5.1. Наследствени полипозни колоректални карциноми 408
 
28.5.2. Наследствени неполипозни колоректални карциноми (HNPCC) 411
 
28.6. Синдроми с генетична предразположеност към рак на млечната жлеза и яйчника 414
 
28.6.1. Наследствен рак на млечната жлеза и яйчника 414
 
28.6.2. Li-Fraumeni синдром  л 4/7
 
28.6.3. Cowden синдром 417
 
28.7. Фамилен меланом 418
 
28.8. Множествена ендокринна неоплазия (MEN) 419
 
28.9. Ретинобластом -421
29. Дисморфояогия в неонаталния период – Радка ‘Гинчева 423
 
29.1. Синдром на Cornelia de Lange 425
 
29.2. Синдром на Zellweger 425
 
29.3. Синдром на Goldenhar 427
 
29.4. Синдроми с краниостеноза 427
 
29.4.1. Синдром на Crouzon 427
 
29.4.2. Синдром на Apert (акроцефалосиндактилия синдром) 428
 
30. Генетика на разстройствата от аутистичния спектър – Марта Михайлова 430
 
30.1. Моногенни синдроми асоциирани с ASD 434
 
30.1.1. Синдром на чупливата X хромозома (FXS) 434
 
30.1.2. Туберозна склероза (TS)  434
 
30.1.3. Синдром на Рет  435
 
30.2. Други болести асоциирани с ASD 435
 
VII. РЕПРОДУКТИВНА ГЕНЕТИКА – Савина Хаджидекова, Георги Стаменов 441
 
31. Репродуктивна генетика 441
 
32. Генетични причини за инфертилитет   441
 
32.1. Мъжки инфертилитет 443
 
32.2. Женски инфертилитет
Запитване за Медицинска генетика и геномика
Име
Фамилия
Телефон
Вашите изисквания и желания
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за поръчка да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Генетика

Издателства на медицинска литература

Последно разглеждани книги